Friday, 15 December 2017|جمعه، 24 آذر، 1396|اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم|افراد آنلاین: 34 نفر

تعبیر خواب

تعبیر خواب برگ

تعبیر خواب برگ

تاریخ انتشار: جمعه، 24 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی. اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل ...
تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد

تاریخ انتشار: پنج شنبه، 23 آذر، 1396
باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید. محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی ...
تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 22 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین ادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر ...
تعبیر خواب بادکنک

تعبیر خواب بادکنک

تاریخ انتشار: سه شنبه، 21 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اگر بادکنک بزرگ و به واقع یک بالن بود در خواب کاری است که بزرگ می نماید و شما در خود توانائی انجام آن را ندارید. چنانچه در خواب چنین بالنی را به شما دادند کاری به عظمت و بزرگی آن به شما پیشنهاد می شود که می تواند شما را در خود غرق ...
تعبیر خواب بافتن یا بافتنی

تعبیر خواب بافتن یا بافتنی

تاریخ انتشار: دوشنبه، 20 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بیند جامه یا چیزی می بافت، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است. اگر بیند جامه بافته ببرید، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است. ...
تعبیر خواب اسباب بازی

تعبیر خواب اسباب بازی

تاریخ انتشار: يکشنبه، 19 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می یابند. عروسک بی اعتقادی و سست رائی است و چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی ...
تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر

تاریخ انتشار: شنبه، 18 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد. . تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی...
تعبیر خواب بازی

تعبیر خواب بازی

تاریخ انتشار: جمعه، 17 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوند. با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های دیگر از این قبیل مورد نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه، مثل گرگم به هوا، اکردوکر،قایم موشک و غیره. این ...
تعبیر خواب بانک

تعبیر خواب بانک

تاریخ انتشار: پنج شنبه، 16 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است. بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر می شود یعنی همان تاویلی ...
تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 15 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است. اول: روزی و قسمت. دوم: حیرت و سرگشتی. سوم: عناد و رنج. چهارم: بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید. . تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال بیابان در خواب قسمت و ...
تعبیر خواب پارچه

تعبیر خواب پارچه

تاریخ انتشار: سه شنبه، 14 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید. پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد. ...
تعبیر خواب پرواز

تعبیر خواب پرواز

تاریخ انتشار: دوشنبه، 13 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق پریدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: حج. سوم: بزرگی. چهارم: تغییر حال. پنجم: بیماری و مرگ . تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل که ...
تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

تاریخ انتشار: يکشنبه، 12 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد. . تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز ...
تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته

تاریخ انتشار: شنبه، 11 آذر، 1396
پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید. اگر زن ها در ...
تعبیر خواب پلو یا برنج

تعبیر خواب پلو یا برنج

تاریخ انتشار: جمعه، 10 آذر، 1396
پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است. اگر روی ...
تعبیر خواب پیاله

تعبیر خواب پیاله

تاریخ انتشار: پنج شنبه، 9 آذر، 1396
پیاله در خواب بر دو وجه است. اول: کنیزک. دوم: خادم. . تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پیاله در خواب کنیزک است، که با وی عشرت و طرب کند. اگر بیند از پیاله آب یا گلاب می خورد، دلیل که با کنیزکی به حلال جمع شود و از وی فرزند مصلح بیاورد. اگر بیند که آن گلاب ...
تعبیر خواب پوتین

تعبیر خواب پوتین

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 8 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در مورد انواع پای افزارها مثل کفش، پوتین، چکمه، گیوه، و چیزهای دیگر مطالبی نوشته اند که با زندگی ماشینی امروز که بسیاری از مسائل تغییر جا یا تغییر ...
تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

تاریخ انتشار: سه شنبه، 7 آذر، 1396
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود ...
تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

تاریخ انتشار: دوشنبه، 6 آذر، 1396
محمدبن سیرین گوید: تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد. اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در تاریکی است و آن ...
تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده

تاریخ انتشار: يکشنبه، 5 آذر، 1396
تعبیر خواب جاده و یا خواب جاده دیدن تعبیرش چه می شود؟ جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار می روند که می پیمائیم و در این راه ها به نتایج نیک و بد و خیر و شر میرسیم. اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن ...

گیشه روزنامه

 

سینما، هنرمندان و ورزشکاران

وضعیت آب و هوا